VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

Antonína Merhauta                                                                                                                                                                               Sídlo: Roztoky 214, 270 23 Křivoklát                                                                                                                             IČ:65730356, DIČ: CZ7409170681                                                                                                                                                        zapsaný v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Rakovníku, č.j. 1345/2013                                                   (dále jen "Dodavatel")

pro prodej zboží prostřednictvím velkoobchodu umístěného na internetové adrese www.urnabios.cz

Kontaktní údaje Dodavatele: Adresa pro doručování: Antonín Merhaut, Roztoky 214,  270 23 Křivoklát (dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty: prodej@urnabios.cz (dále jen „Kontaktní email“)

Telefon: (+420) 734 676 070 (dále jen „Kontaktní telefon“)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (ve smyslu § 1751 zákona č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v aktuálním znění, dále jen „občanský zákoník“) platí pro nákup ve velkoobchodě „BIOS URNA - Antonín Merhaut “ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.urnabios.cz (dále rovněž jen „webové rozhraní obchodu“) provozovaném Dodavatelem.

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (za kupní smlouvu se zde označuje smlouva kupní, smlouva o dílo, či jiná smlouva, uzavřená dle těchto obchodních podmínek). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

1.5. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Dodavatele, spotřebitelem. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se vztahují Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě „BIOS URNA - Antonín Merhaut“ prostřednictvím webového rozhraní umístěného na internetové adrese www.urnabios.cz.

1.6. Znění obchodních podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat.

2. Vymezení pojmů

2.1. Odběratelem je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím webového rozhraní velkoobchodu zboží.

2.2. Zboží prodávané prostřednictvím internetového velkoobchodu jsou biologicky rozložitelné pohřební urny BIOS a BIOS PET´S a další příbuzné zboží blíže specifikované ve webovém rozhraní velkoobchodu.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Dodavatelem k prodeji. Nabídka prodeje zboží zůstává v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.2. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Dodavatelem zasláno Odběrateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Odběratele.

3.3. Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje dodat Odběrateli zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a Odběratel se zavazuje toto zboží od Dodavatele či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit Dodavateli kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

3.4. Změnu objednávky může Odběratel provést, dokud Dodavatel nezačal s plněním, telefonicky nebo na elektronické adrese Dodavatele.

4. Cena zboží a platba

4.1. Odběratelům jsou poskytovány velkoobchodní ceny zveřejněné na webovém rozhraní velkoobchodu. V závislosti na objemu odebíraného zboží nebo na způsobu platby za dodané zboží, může být Odběrateli poskytnuta sleva, jejíž výši mu Dodavatel ještě před odesláním objednávky sdělí.

4.2. Dodavatel umožňuje následující způsoby platby:                                                                                                                        * v hotovosti při osobním odběru na Kontaktní adrese nebo na dobírku při převzetí zboží                                                 * bezhotovostně převodem na účet Dodavatele č. 43-7957500257/0100 vedeném u společnosti Komerční banka, a.s.                                                                                                                                                                                                                         * platba na fakturu

4.3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

4.4. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby Dodavatele je Odběratel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Odběratele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Dodavatele.

4.5. V případě platby fakturou je kupní cena splatná do 5 dnů ode dne vystavení faktury.

4.6. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek bude Odběrateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok Dodavatele na náhradu škody, která mu prodlením Odběratele vznikla, tím není dotčen.

4.7. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží Odběrateli v souladu s kupní smlouvou. Při převzetí zboží je Odběratel povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu Odběratel potvrzuje, že zásilka zboží splňovala veškeré náležitosti a bere na vědomí, že reklamace zboží z důvodu porušení obalu zásilky není možná.

4.8. Vlastnické právo ke zboží přechází na Odběratele okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:                                                                                                                                                                                                              · při platbě prostřednictvím převodu na účet nebo platební kartou se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet Dodavatele                                                                                                                                                                                                        · při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od Dodavatele.

4.9. Platba zboží je možná v českých korunách (Kč) nebo v eurech (EUR). Není-li cena zboží v eurech u zboží uvedena a není-li stanoveno jinak, použije se pro přepočet směnný kurz mezi danou měnou a Kč pro prodej deviz banky Dodavatele.

4.10. Při objednávce většího množství zboží je Dodavatel oprávněn požadovat po Odběrateli uhrazení zálohy ve výši, kterou Odběrateli předem sdělí.

5. Způsob odeslání zboží

5.1. Dodavatel zasílá zboží prostřednictvím zasilatelské společnosti podle dohody s Odběratelem. Povinnost Dodavatele předat zboží Odběrateli je splněna předáním zboží zasilatelské společnosti.

5.2. Náklady na dodání zboží hradí Odběratel.

6. Záruka a reklamace

6.1. Na prodávané zboží je poskytována zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, v souladu s § 2113 a následujícími občanského zákoníku.

6.2. Odběratel uplatňuje nároky z odpovědnosti za vady a kontaktní adrese Dodavatele.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že je Odběratel v prodlení s platbou zálohy podle čl. 4.10 těchto obchodních podmínek.

7.2. Dodavatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Odběratel v prodlení s plněním jiných svých závazků vůči Dodavateli.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Ochrana osobních údajů Odběratele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2. Odběratel souhlasí se zpracováním a shromažďováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, identifikační číslo, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Dodavatelem.

9. Rozhodčí doložka

9.1. Všechny spory, které vzniknou z kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

9.2. E-mailové adresy pro vedení řízení on-line si smluvní strany sdělí při uzavírání smlouvy.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2. Obsah webových stránek Dodavatele, včetně těchto obchodních podmínek, je chráněn autorským právem. Obsah nesmí být měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Dodavatele. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné na webových stránkách. Při nerespektování tohoto zákazu bude Dodavatel postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

10.5. Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými počítače Odběratele a dalších návštěvníků webového rozhraní obchodu umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní obchodu Odběratelem a dalšími návštěvníky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní obchodu a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Dodavatelho a provozovatele webového rozhraní obchodu a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Odběratele a dalších návštěvníků s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Odběratel a další návštěvníci webového rozhraní obchodu mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní obchodu. Používáním webového rozhraní obchodu souhlasí Odběratel a další návštěvníci se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. 

10.6. V případě dotazu k obchodním podmínkám a smlouvě poskytne Dodavatel Odběrateli bezodkladně veškeré potřebné informace.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 4.4.2014